آرم جدید آتش نشانی:

مربع آتش: ترکیب از چهار ضلع

1 – اکسیژن

2 – حرارت

3 – مواد قابل سوخت

4 – واکنش زنجیره ای بین مولکول اکسیژن و ماده ی سوختنی

اگر هر ییک از اضلاع برداشته شود، آتش خاموش می شود:

1 – اکسیژن توسط خفه کردن

2 – حرارت توسط سرد کردن به وسیله ی آب

3 – مواد قابل سوخت توسط جداسازی

4 – واکنش های زنجیره ای زمانی که مواد قابل سوخت به حد اشتعال می رسد، به صورت مولکول های خیلی ریز دست به دست هم داده، واکنش های زنجیره ای انجام می شود. با قطع واکنش های زنجیره ای حریق اطفا می شود.

در آتش سوزی گازها، پراکنده نمودن گازهای اتان و متان باعث جلوگیری از آتش سوزی می شود به همین دلیل توصیه می شود که کپسول گاز مایع در هوای آزاد باشد.

هر چیزی که باعث اختلال در نظم مولکول ها شود حریقی انجام خواهد شد.

به طور مثال تانکر بنزین جهت جوشکاری بایستی ابتدا تانکر از بنزین خالی شود سپس شستشوی آن و در معرض نور آفتاب قرار دادن.

طبقه بندی آتش ها:

1 جامدات: آتش هایی هستند که بعد از سوختن، خاکستر از خود باقی می گذارند مانند چوب، پارچه و ...

بهترین خاموش کننده ی آنها آب می باشد و مقرون به صرفه می باشد.

2 مایعات: آتش هایی هستند که بعد از سوختن، خاکستر از خود باقی نمی گذارند مانند بنزین، الکل و ...

بهترین خاموش کننده ی آنها پودر و کف می باشد.

3 گازها: آتش هایی هستند که توسط مولکول های موجود در محیط که آماده ی آتش سوزی هستند به وجود می آیند. زمانی که حریق اتفاق می افتد، والو اصلی گاز باید قطع و بعد از آن اطفای حریق باید شروع شود.

بهترین خاموش کننده جداسازی یا قطع جریان گاز می باشد.

4 الکتریسته: آتش هایی هستند که در اثر شدت زیاد جریان برق به وجود می آید.

با قطع جریان برق، بهترین وسیله ی خاموش کننده ی آن گاز BCF – CO2 می باشد.

5 - فلزات قابل اشتعال: مانند آلومینیم، روی، سدیم و ...

بهترین خاموش کننده، ماسه 100% خشک یا پودر 100% خشک

6 مواد منفجره: مانند دینامیت، چاشنی، باروت و ...

بهترین خاموش کننده ی آن آب می باشد.

گاز مایع: مخلوطی از گازهای بوتان و پروپان می باشد وقتی که تحت فشار زیاد قرار می گیرند، به راحتی به مایع تبدیل می گردد و در صورتی که به نسبت 1% تا 10% با هوای محیط اختلاط پیدا کند قابل انفجار است. (گاز مایع به نسبت 1% الی 10% سنگین تر از هوا است و همیشه در قسمت پایین نشسته) از راه تنفس می توان درصد گاز موجود در محل حریق را تشخیص داده و در صورت نشت زیاد گاز باید با لباس خیس، جوراب و کفش خیس وارد محل شد و پنجره را باز کرد و با تکان دادن حوله ی خیس گاز را از محل خارج کرد.

گاز طبیعی: مخلوطی از گازهای اتان و متان و مقدار ناچیزی از گازهای دیگر است. در صورتی که از وسیله ی گازسوز نشتی پیدا کند و خارج شود به نسبت 5% الی 15% با هوای محیط اختلاط پیدا کند قابل انفجار است.

(گاز طبیعی به نسبت 5% الی 15% سبک تر از هوا است و به سمت بالا می رود.)

در صورت نشت باید با لباس خیس وارد محل شد، پنجره را باز کرده، حوله ی خیسی را تکان داده تا از محل خارج شود.

متیل مرکاپتان و اتیل مرکاپتان به گازها اضافه می شود تا بودار و قابل تشخیص شوند.

انتقال حرارت:

به سه طریق آتش انتقال می یابد:

1 هدایت: میله ای که از زیر زمین به طبقه ی بالا متصل است و حرارت را از پایین به بالا انتقال می دهد هدایت است.

2 انتقالی (جابجایی): توده ای از هوای گرم که داخل آسانسور و راه پله می باشد با هوایی که از بیرون می آید باعث انتقال می شود.

3 تشعشعی: امواجی هستند حرارتی که به صورت تشعشع به طبقه ی بالا حرکت می کنند، وقتی به شیشه برخورد می کنند امواج را به خود جذب می کنند.

احتراق چیست؟ هر نوع فعل و انفعالات شیمیایی که گرما تولید کند احتراق گویند.

اشتعال چیست؟

هر احتراقی که توام با نور و شعله باشد اشتعال گویند.

مواد موجود در طبیعت به دو دسته تقسیم می شوند:

1 – مواد قابل اشتعال: مانند مایعات، جامدات، گازها

2 – مواد غیرقابل اشتعال: این مواد در شرایط معمولی قابل سوختن نمی باشندو با اکسیژن هوا ترکیب نمی شوند. مانند خاک، ماسه و ...

انفجار چیست؟

به حالتی گویند که انرژی های آزاد شده خیلی سریع و ناگهانی و با سرعت در حداقل زمان ممکنه خارج می گرددو با تخریب همراه می باشد.

درجه ی احتراق: درجه حرارتی که لازم است تا احتراق حاصل شود درجه حرارت سوخت نامیده می شود.

نقطه ی اشتعال: کمترین درجه حرارتی که یک جسم می تواند آن قدر بخارات قابل اشتعال متصاعد سازد که با دریافت شعله یک احتراق موقتی و کوتاه به وجود آورد و عمل احتراق ادامه نیابد را نقطه ی اشتعال گویند.

درجه حرارت خودسوزی: کمترین درجه حرارتی که جسم بتواند خودبخود بسوزد را درجه حرارت خودسوزی گویند.

عوامل افت فشار آب مخزن:

1 – هر چه ارتفاع محلی که باید آب به آن برسد بیشتر باشد.

2 – هر چه طول لوله ی آبرسانی بیشتر باشد.

3 – هر چه سطح مقطع لوله بیشتر باشد. (دهانه ی لوله)

4 – هر چه تعداد اتصالات و سرقفل ها بیشتر باشد.

به سه طریق می توان به ایجاد آب تحت فشار اقدام نمود:

1 – به وسیله ی ایجاد منبع در ارتفاع

2 – به وسیله ی ایجاد پمپ

3 – به وسیله ی تحت فشار دادن مایع(آب) مانند: اسپرنیکلر یا آبپاش های سقفی

لوزی خطر به چهار قسمت تقسیم شده:

الف) قابلیت اشتعال(رنگ قرمز)                                                                               الف

ب) خطرات بهداشتی(رنگ آبی)                                                                          ج           ب

ج) قابلیت فعل و انفعالات شیمیایی(رنگ زرد)                                                                د

د) خطرات خاص(بی رنگ)

 

الف) قابلیت اشتعال(رنگ قرمز):

چنان چه در خانه ی قرمز عدد صفر باشد یعنی این مواد موجود در مخزن به هیچ وجه آتش نمی گیرد.

چنان چه در خانه ی قرمز عدد یک باشد یعنی این مواد موجود در مخزن باید حرارت زیادی ببیند تا مشتعل شود. برای خاموش کردن آن، آب به صورت مه پاش

چنان چه در خانه ی قرمز عدد دو باشد یعنی مواد داخل مخزن اگر حرارت کمی ببیند مشتعل می شود. برای خاموش کردن آن، آب به صورت مه پاش

چنان چه در خانه ی قرمز عدد سه باشد یعنی مواد داخل مخزن در حالت عادی آتش می گیرد. برای خاموش کردن آن، پودر شیمیایی – ماسه ی 100% خشک

چنان چه در خانه ی قرمز عدد چهار باشد یعنی مواد داخل مخزن موادی است که بهشدت مشتعل می شود، حتی بخارات و گازهای متصاعد از آن نیز قابل اشتعال است. مانند اتر، نفتالین و ... و اطفای آن بسته به نوع مواد موجود در مخزن می باشد.(به طور مثال چنان چه مایعات باشد، توسط پودر خشک – کف)

ب) خطرات بهداشتی(رنگ آبی):

چنان چه در خانه ی آبی عدد صفر باشد یعنی مواد داخل مخزن هیچ گونه خطرات بهداشتی ندارد.

چنان چه در خانه ی آبی عدد یک باشد یعنی مواد داخل مخزن یک کمی خطرات بهداشتی دارد و در صورت اطفا بهتر است از دستگاه تنفس استفاده شود.(ماسک – اکسیژن)

چنان چه در خانه ی آبی عدد دو باشد یعنی مواد داخل مخزن برای سلامتی کاملاً مضر است. حتماً باید از دستگاه تنفسی استفاده شود و در حد امکان دست به آن مواد نباید زد.

چنان چه در خانه ی آبی عدد سه باشد یعنی مواد داخل مخزن 100% از نظر بهداشتی خطرناکند و در صورت روبرو شدن با آن باید از عینک مخصوص، چکمه، دستکش و لباس مخصوص خطرات بهداشتی استفاده شود.

چنان چه در خانه ی آبی عدد چهار باشد یعنی مواد داخل مخزن به غیر از این که برای سلامتی مضر است حتی گازها و بخارات متصاعد از آن در صورت استنشاق باعث مرگ می شود و باید از عینک، دستکش، دستگاه تنفسی و لباس مخصوص استفاده شود.

 ج) قابلیت فعل و انفعالات شیمیایی(رنگ زرد): که بیشتر در مواد منفجره است.

چنان چه در خانه ی زرد عدد صفر باشد یعنی مواد داخل مخزن چه در حالت عادی و چه در حالت حریق هیچ واکنشی با آب ندارد.(با آب خاموش می شود.)

چنان چه در خانه ی زرد عدد یک باشد یعنی مواد داخل مخزن در حالت عادی پایدارند(با آب واکنش ندارد و می شود خنثی گردد.) ولی ممکن است در درجات بالا به حالت ناپایداری درآیند و در مقابل آب، انرژی زا(ناپایدار) باشند. مانند: آهک – کاربیت – اسیدها

چنان چه در خانه ی زرد عدد دو باشد یعنی مواد داخل مخزن حالت ناپایدار هستند و به آسانی دچار تغییرات شیمیایی می شوند و ممکن است با آب واکنش انفجاری تولید کند.(فسفر سفید)

چنان چه در خانه ی زرد عدد سه باشد یعنی مواد داخل مخزن، درصورتی که معرض یک محرک قوی قرار بگیرد و یا در موقعی که محبوس باشد و حرارت ببیند منفجر می شود. برای اطفای آن باید از راه دور یا پشت دیوارهای مقاوم مقابله کرد. با آب اطفا می شود. مانند انبارهای زاغه مهمات

چنان چه در خانه ی زرد عدد چهار باشد یعنی مواد داخل مخزن در حالت های عادی با حرارت، فشار و نور وحتی نور خورشید باعث انفجار می شود مانند نیتروگلیسیرین. در موقع انفجار جهت اطفای آن هیچ گونه عملیاتی انجام ندهید.

د) خطرات خاص(بی رنگ):

چنان چه در خانه ی بی رنگ کلمه ی w یعنی آب بودو روی آن را خط زده، یعنی مواد داخل مخزن با آب اطفا نشود.

چنان چه در خانه ی بی رنگ شکل ستاره          باشد، یعنی مواد داخل مخزن خطرات رادیو اکتیو دارد که در صورت انفجار تا شعاع خیلی زیاد اثر دارد.

انفجار: عبارت است از انرزی آزاد شده در حداقل زمان ممکنه.

انفجارات:

1 انفجارات مختلف:

الف) ایجاد انرژی بر اثر اکسیداسیون سریع: ما موقعی اکسیداسیون داریم که اکسیژن کافی داشته باشیم. تمام اکسیداسیون ها حرارت زا هستند. برای این که اکسیداسیون داشته باشیم باید مقدار گرمای لازم به گونه ای باشد و به طریقی به دست بیاید که از طریق جابجایی انجام نگیرد.(ترکیب یک جسم با اکسیژن)

ب) ایجاد انرژی بر اثر فشار زیاد

ج) ایجاد انرژی بر اثر تجزیه ی مواد شیمیایی

د) ایجاد انرژی بر اثر پلیمراسیون

ﻫ) ایجاد انرژی بر اثر انفجارات هسته ای یا اتمی(ژاپن)

2 ذرات معلق در هوا:

الف) انفجارات بر اثر بخارات و گازهای قابل اشتعال

ب) انفجار بر اثر تشکیل ابری از گرد و غبار:

1 – بر اثر گرد و غبار فلزات(منیزیم – روی)

2 – بر اثر گرد و غبار مواد آلی(سویا – پنبه و ...)

اکسیداسیون ها: به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

1 - اکسیداسیون های کند: به اکسیداسیون هایی گویند که برای ایجاد آن، زمان خیلی طولانی احتیاج است. مانند اکسیده شدن نقره – پلاستیک. در اکسیداسیون کند ما شاهد شعله و حرارت نیستیم مانند زنگ زدن آهن به مرور زمان.

2 - اکسیداسیون های متوسط: که در این اکسیداسیون شاهد گرما، حرارت و شعله خواهیم بود. این نوع اکسیداسیون بیشتر در مواردی به وجود می آید که خاصیت خودبخودسوزی دارند مانند علوفه ها، خرمن ها و زغال سنگ.

3 - اکسیداسیون سریع و ناگهانی(حالت انفجاری): در بعضی از سیستم های فلز و اکسیژن در حین اکسید شدن واکنش فلز، رو به افزایش است و درجه حرارت سطح زیاد می شود که در نتیجه حرارت داخل مخزنبیشتر از حرارت محیط اطراف آن می گردد و این امر باعث انفجار می شود.

آتش را به سه طریق می توان خاموش کرد:

1 سرد کردن: گرفتن حرارت توسط آب

2 خفه کردن: مایعات قابل اشتعال مانند بنزین، نفت و ... . برای اطفای آن: پودر – کف – شن – پتو

3 جداسازی مواد سوختنی: برای آتش سوزی ناشی از گازها و دستگاه های برقی باید محل عاری از افراد باشد و محیط را خلوت کنیم، حوادث گاز را مطلع کنیم، ماموران انتظامی را در جریان بگذاریم و سعی کنیم والو اصلی گاز را ببندیم و اگر در محوطه ی اطراف محل آتش سوزی مخازن و صنایع قابل سوخت وجود داشته باشد با ید توسط آب سرد شودکه باعث توسعه ی آتش نشود.

دلیل عدم استفاده از آب جهت اطفای حریق ناشی از مایعات قابل اشتعال(نفتی):

چون وزن مخصوص آب از مواد نفتی سنگین تر است و در زیر قرار می گیرد باعث حرکت و روان شدن مواد سوختی می گردد و آتش وسیع تر می شود. دیگر این که آب از H2O تشکیل شده است و دارای اکسیژن می باشد که خود اکسیژن جزو عوامل حریق می باشد.

طریقه ی اطفای حریق مایعات نفتی توسط خفه کردن به وسیله ی پودر خشک، کف، شن خشک

حریق های مواجه ای: آن قسمت از ساختمان یا مخازنروبرو که در اطراف حریق قرار دارند، حریق های مواجه ای گویند.

مایعات قابل اشتعال:

1 سریع الاشتعال: مایعاتی هستند که نقطه ی تبخیر آنها پایین می باشد مانند: تینر – بنزین – الکل

2 کندالاشتعال: مایعاتی هستند که نقطه ی تبخیر آنها بالا می باشد مانند: مازوت – روغن – نفت – گازوئیل

این مواد دیرتر آتش می گیرد، شعله ی آنها بیشتر، خاموش کردن آنها به دلیل داشتن روغن طولانی تر می باشد.

آتش سوزی خودسوزی: آتش سوزی هایی هستند که بدون منبع آتش زنه، خودبخود آتش می گیرند مانند پارچه های آغشته به روغن در ظرف های زباله، انبار کردن علوفه، گلیسیرین و پرمنگنات.

دو ماده ی گلیسیرین و پرمنگنات بر اثر اکسیداسیون ایجاد حریق می نماید.

در آتش سوزی های مواد نفتی، وقتی عمل سوختن خوب انجام گیرد و جسم قابل سوخت با اکسیژن ترکیب شود و بسوزد، تشکیل دی اکسید کربن می کند و اگر با اکسیژن خوب ترکیب نشود و عمل آتش سوزی ناقص انجام گیرد تولید گاز منواکسیدکربن می کند که بسیار خطرناک و کشنده است.

پمپ: ماشین هایی را که برای جابجایی آب و سایر مایعات دیگر استفاده می کنند، پمپ یا تلمبه گویند و به وسیله ی محرکی مانند موتور  بنزینی – موتور گازوئیلی – موتور برق – توربین های بخار به کار می اندازد.

انواع پمپ ها:

الف) پمپ های پیستونی:

1 – پمپ ساده

2 – پمپ بالابر(تلمبه نفت)

3 – پمپ دوار یا گردان(مایعات سفت – روغن)

4 – پمپ محوری(چاه مکینه ها)

ب) اجکتورپمپ(جت پمپ): مانند تناسب ساز برای تولید کف و آب

ج) سنتریفیوژه(گریز از مرکز)

قسمت های مختلف تشکیل دهنده ی پمپ سنتریفیوژه:

الف) پروانه: همه ی پمپ ها دارای تعدادی پروانه بر حسب نیاز می باشند.

ساختمان پروانه به سه صورت ساخته می شوند:

1 – پروانه باز برای مایعات غلیظ(روغن)

2 – پروانه نیمه باز جهت کشیدن لجن

3 – پروانه بسته برای مایعات رقیق(آب)

ب) پوسته ی پمپ: شکل حلزونی شکل دارد که پروانه ها سوار بر شافتو در داخل پوسته به گردش در می آید و آب را به بیرون(جلو) می راند.

ج) شافت: نیروی موتور محرکه از طریق میله ای که شافت نامیده می شودوارد پمپ شده و پروانه های داخل پمپ را به گردش در می آورد.

د) ناف پمپ: محلی را که شافت وارد پمپ می شود ناف پمپ گویند.

روش آبندی پمپ:

1 ذغالی ثابت: به وسیله ی ذغال ثابت و سخت که به صورت حلقه ای شکل در اطراف میله ی شافت بر روی پوسته قرار دارد محل را کاملاً می پوشاند.(از خارج شدن آب جلوگیری می کند.)

2 ذغالی متحرک: که به وسیله ی دو ذغال سخت به شکل نیم دایره(یاتاقان) که در اطراف همان میله ی شافت قرار دارد و ذغال تحت فشار فنرهای قوی به طور دائم محل ورود میله ی شافت به پوسته را در حالت آبندی نگهداری می کند.

3 – استفاده از الیاف نخ های نسوز مخصوص: که محل ورود میله ی شافت به پوسته را پر می کند و به وسیله ی پیچ قابل تنظیم است.(آبندی پمپ)

آب گیری با پمپ:

1 – به وسیله ی آب های تحت فشار(هیدرانت)

2 – به وسیله ی آب های سطح روباز(استخر – رودخانه)

7   

دستگاه تخلیه پمپ: برای خالی کردن هوای درون پمپ و لوله های خرطومی در هنگام آب گیری از دستگاه تخلیه ی پمپ که بر روی پمپ نصب شده استفاده می شود.

پمپ تخلیه:

الف) خودکار                      ب) دستی

انواع مختلف دستگاه تخلیه پمپ:

1 دستگاه تخلیه پیستونی: ترکیبی است از یک پمپ پیستونی کوچک که با گرفتن نیروی محرک از موتور به کار افتاده و با مکیدن هوا از محفظه ی پمپ و لوله های خرطومی و خارج نمودن آن از دریچه های مخصوص زیر پیستون باعث ایجاد خلا می شود. پمپ مذکور پس از تخلیه به وسیله ی کلید دستی یا به طور اتوماتیک از کار می افتد.(پمپ آب ماشین های اطفای حریق)

2 دستگاه تخلیه دودی: در این روش با تغییر راه خروج دود موتور و هدایت آن به داخل یک لوله ی باریک به نام انژکتور، هوای لوله های خرطومی و محفظه ی پمپ را با گاز و دود موتور مخلوط کرده و به خارج رانده و در نتیجه ایجاد خلا می نماید.(خارج شدن دود از اگزوز)

3 دستگاه تخلیه واتررینگ: در مکانیزم این تخلیه از یک پمپ دورانی استفاده می شود و با ریختن آب درون محفظه و به کار انداختن پمپ ایجاد حالت گریز از مرکز شده و به همراه آب هوای موجود در لوله ی خرطومی و محفظه تخلیه می شود.(پمپ لیلانه)

4 دستگاه تخلیه دورانی: در این سیستم از پروانه ها استفاده شده که با گردش سریع هوا را متراکم کرده و از پمپ خارج می کند.

5– دستگاه تخلیه واترسیل: در این نوع تخلیه یک مخزن محتوی آب را در قسمت بالای پمپ قرار داده و یک لوله ی آب را از آن به پمپ هدایت می کند و لوله ی دیگری آب را از پمپ به مخزن برمی گرداند.(سیرکولاسیون) که با تکرار این عمل هوای داخل لوله و پمپ تخلیه می گردد.

فشارسنج:

1 فشارسنج معمولی(ساده): مقدار فشار تولیدی پمپ را نشان می دهد.

2 فشارسنج مرکب: این فشارسنج دارای دو سری درجه بندی که یکی نشان دهنده ی مقدار ارتفاع سطح آب تا دهنه ی ورودی پمپ(قسمت قرمز) و درجه بندی دیگر فشار ورودی آب به درون پمپ را به ما نشان می دهد.(قسمت مشکی)

3 - فشارسنج فشار قوی: در مواقعی که آب از توربین بالاتر(5 به 4 یا 4 به 3) به معکوس برمی گردد و ما بخواهیم از خروجی 5/1  یا هوزریل جهت آب دهی استفاده کنیم فشارسنج فشار قوی تولیدی پمپ را به ما نشان می دهد.

کلید تخلیه هوا: در هنگام آب گیری از منابع روباز، پس از درگیری موتور با پمپ پس از روشن کردن کلید یا وصل اهرم که بر روی پمپ نصب شده است دستگاه تخلیه هوا به کار می افتد.

موارد استفاده از شیر فشارشکن:

8  

1 – در مواقعی که مخزن آب تخلیه شده و ما از آب روباز جهت اطفای حریق یا آب دهی، آب گیری می نماییم به وسیله ی باز کردن شیر فشار شکن عمل آب گیری را نیز انجام می دهیم.

2 – هنگامی که عمل آب دهی را انجام می دهیم ممکن است دیگر به آب احتیاج نداشته باشیم و باید والو خروجی را ببندیم. با باز کردن فشار شکن عمل گردش آب در پمپ و مخزن اطفائیه انجام می گردد و این کار سبب صدمه نرسیدن به توربین ها و پمپ می شود.

3 – در زمانی که شیر مادر(عمل آب دهی) معیوب شد ما می توانیم با باز کردن شیر فشار شکن از خروجی 5/1 یا هوزریل استفاده نماییم.

زمانی که از کف استفاده می شود نباید از شیر فشار شکن استفاده کرده و آن را باز کنیم.

در هنگام کار با پمپ به چه مواردی باید توجه کرد:

1 – روغن موتور و پمپ باید بازدید شود.

2 – از نظر سوخت موتور بازدید گردد تا در هنگام کار با پمپ از کار نیافتد.

3 – در شرایط هوای سرد، موتور پس از گرم شدن با پمپ درگیر شود.

4 – کلیه ی شیرها بسته و پس از به کار افتادن پمپ شیرهای مورد لزوم باز شود.

5 – پس از اتمام کار موتور و پمپ مجدداً بازدید شود و برای عملیات بعدی آماده گردد.

 

پمپ زیگلر

مدل

تعداد توربین

مقدار آب دهی با فشار 10 بار در دقیقه

تعداد هوزریل

تعداد فشار شکن

پمپ زیگلر

8 – 48

2 توربین بزرگ

4800 لیتر

2 عدد

2 عدد

پمپ زیگلر

8 – 16

2 توربین

2800 لیتر

1 عدد

1 عدد

پمپ زیگلر

8 - 8

2 توربین

2000 لیتر

1 عدد

1 عدد

 

bleve                 بخارات حاصل جوشیدن مواد شیمیایی درون مخازن

نام ماده و خطرات بهداشتی:

1 آمونیاک: آسیب دیدن ریه از گاز آمونیاک سبب مرگ می شود و در صورت تماس دست و صورت و قسمت های بدن باعث تحریکات سیستم تنفسی، پوست و چشم می شود در این صورت دست و صورت و قسمت های بدن را که آغشته به این مواد می باشند با آب و صابون شستشوی کامل داده و سریعاً به پزشک مراجعه گردد.

2 اسیدها: اثر خورندگی شدید دارند و سبب سوختگی هایی در بافت های بدن می شوند و در صورت تنفس ممکن است دستگاه گوارش را مختل نماید.

3 گلیسیرین: در صورتی که حرارت به آن برسد آب خود را از دست داده و تولید گاز  اکرولنیئن می کند که مواد تولید شده بسیار سمی، خطرناک که موجب مرگ می گردد.

4 گوگرد: غبارات آن باعث تحریکات پوست، چشم و ریه می گردد. زمانی که می سوزد گاز دی اکسید کربن تولید می کند که بسیار سمی است.

تعریف دود:

بر اثر احتراق مواد آلی مانند چوب، کاه، روغن، گازوئیل، تنباکو، نسوج حیوانات، نفت و موارد مشابه تولید می شود که از ذرات گازی در اثر ناقص سوختن انجام می گیرد مقدار زیادی کربن و سایر مواد قابل احتراق ایجاد می نماید.

انواع دود:

1 - دود سفید: بر اثر سوختن اجسام مرطوب و نمناک به دست می آید که عموماً دارای اجسام فسفردار هستند که تولید گازهای کلردار و باعث صدمه زدن به ریه، گلو،حنجره و نای می شوند.

2 دود سیاه: بر اثر سوختن اجسام مواد نفتی ناقص به دست می آید که گازهای منواکسید کربن و دی اکسید کربن تولید که در صورتی که تمرکز این گازها به 10% محیط اطراف برسد فرد بیهوش و احتمالاً منجر به مرگ وی می گردد.

3 دود قهوه ای: بر اثر سوختن فیلم ها و یا اجسامی که نیتروسلولز و مواد سولفوردار هستند تولید می شوند که در این صورت تنفس به سختی انجام و احتمال مرگ نیز می رود.

اگر درصد اکسیژن موجود در هوا:

الف) از 21% به 15% کاهش پیدا کند ماهیچه های بدن شل(بی حس) می شود یا قدرت و کارایی لازم را ندارد.

ب) از 21% به 10% کاهش پیدا کند قدرت ادراک را از دست داده و فرد بیهوش می شود.

ج) از 21% به 6% کاهش پیدا کند کنترل خود را از دست داده روی زمین افتاده باعث ایست قلبی و سپس مرگ می شود.

گاز هیدروژن سولفوره H2S در قدرت 100 در میلیون ظاهر می شود و PPm 100 بوی آن مثل تخم مرغ گندیده است و بسیار خطرناک و مرگ آفرین است.

اجزای تشکیل دهنده ی دستگاه تنفسی هوای فشرده سی بی گوردن:

1 – سیلندر هوا                  2 – قاب فلزی(سیلندر را در خود جای می دهد.)             3 – شیر اصلی                 4 – فشار شکن                 5 – سوت خبر              6 – لوله ی کمکی رابط                   7 – فشار سنج                  8 – ماسک                      9 – بندهای حمایل

منظور از ظرفیت سیلندر، ظرفیت مایعی سیلندر است بدین معنی که در سیلندرهای 6 لیتری، 6 لیتر آب و در سیلندرهای 9 لیتری، 9 لیتر آب گنجایش دارند.

علامات اختصاری حک شده روی سیلندر:

ظرفیت مایعی سیلندر را با حروف روبرو نشان می دهند.

W – C (کاپِستی – واتر)

مثال: 6.l   W – C یعنی ظرفیت مایعی سیلندر 6 لیتر است.

W – P (پِرِیشر – ورک)(فشار کارکرد)

یعنی سیلندر 6 لیتری با 300 بار فشار توسط کمپرسور پر شود.

10

T – P(پِرِیشر – تست)(فشار تست)

یعنی سیلندر 6 لیتری با 521 بار فشار تست شده که سیلندر باد نمی کند.

فرمول کلی محاسبه ی دستگاه تنفسی هوای فشرده:

مقدار هوای موجود در سیلندر بر حسب لیتر = عدد فشارسنج × ظرفیت مایعی سیلندر

کارکرد دستگاه بر حسب دقیقه = 40 (یک آتش نشان با دستگاه تنفسی در عملیات 40 لیتر هوا در دقیقه تنفس می کند.) ÷ مقدار هوای موجود در سیلندر برحسب لیتر

کارکرد مفید دستگاه بر حسب دقیقه = 10 (10 دقیقه زمان نیاز به برگشت از محل حادثه) – کارکرد دستگاه بر حسب دقیقه

راهنمای رفتن به محل آتش سوزی:

الف- طناب راهنما               ب- شلنگ آب موجود در محل                        ج- سر و صدایی که به گوش می رسد.

طرز نگهداری سیلندر هوای فشرده:

داخل سیلندر را در صورت بو گرفتن با مایعی به نام بِن گِلن شستشو می دهیم و با پنبه یا پارچه ی آغشته به الکل داخل ماسک را پاک کرده که هم تمیز می شود هم ضد عفونی.

الکل اتلیک  C2H5OH

مایعی است بسیار فرّار، بی رنگ با بوی نسبتاً مطبوع، نقطه ی انجماد آن 27- درجه cg،نقطه ی جوش 78 درجه cg  در آب و اغلب حلال های آلی حل می شود برای اطفای حریق توسط آب رقیق می شود و با کف مقاوم الکلی خنثی می گردد. حدود اشتعالش 3/4 الی 19% حجمی بخارات الکل در هوا می باشد. قابلیت اشتعال دارد. درجه حرارت اشتعالش 422 درجه cg  است، بخارات آن از هوا سنگین تر است.(پایین تر از هوا قرار می گیرد.)

بر اثر حرارت زیاد تجزیه می شود و تولید گاز هیدروژن(سریع الاشتعال) می کند.     C2H5OH            حرارت      CH3-CHO+H2        

خطرات بهداشتی اتلیک: از سموم محرک است و اعتیاد آن سبب ضعف معده و اختلال عصبی ومغزی می شود حتی آستانه مجاز آن 1920 Mg در متر مکعب هواست.

با کف مقاوم الکل و آب جهت رقیق کردن خاموش می شود.

کلیه ی شرایطی که برای انبار کردن مایعات سریع الاشتعال استفاده می شود باید برای انبار کردن الکل نیز استفاده شود.

تی ان تی(تری نیترو تولوئن)           C6H2(NO2)3

تی ان تی جامدی است بی رنگ یا زرد رنگ و به صورت کریستال یا قطعات کوچک یا به صورت حبه می باشد.

11

نقطه ی ذوبش 80 درجه cg، در آب غیر محلول ولی در الکل و اتر قابل حل می باشد، تی ان تی جزو مواد انفجاری قوی است که در هوای آزاد به آسانی می سوزد. در اثر انفجار تولید حرارت زیادی می نماید. ماده ی فوق در اثر شوک قوی یا حرارت های بیش از 240 درجه cg منفجر می شود. جهت اطفای آن از نزدیک اقدام نکنید(با فاصله ی مناسب، پشت سنگرهای محکم) برای اطفا از آب می توان استفاده کرد. طریقه ی نگهداری آن در مخازن فلزی(استیل) که در داخل جعبه های چوبی یا فیبری قرار دارند نگهداری می شوند. وزن این جعبه ها از 60 پوند بیشتر نباشد.(هر پوند453 گرم) انبار آن باید دور از چاشنی های انفجاری(فولمینات جیوه یا نقره) نگهداری شود انبار مواد منفجره باید تا شاهراه ها و جاده های عبور و مرور وسایل نقلیه 200 متر فاصله داشته باشد و در صورتی که اطراف انبار سد(دپوی خاکی – خاکریز) باشد این فاصله حداقل 100 متر کمتر نباشد.

نقطه اشتعال:

به درجه حرارتی گفته می شود که یک جسم از خود به مقدار کافی بخارات قابل اشتعال تولید نماید و به محض این که یک منبع آتش زنه به این بخارات نزدیک شد یک آتش سوزی موقت

(لحظه ای) حاصل شود و آتش سوزی ادامه پیدا نکند.

نیترات سلولز(پیروکسیلن)                                         C6H7O2(ONO2)3

          به صورت رشته های سفید رنگ یا خمیری مانند ویا به صورت جامد نامنظم می باشد نقطه ی ذوب آن 71درجه سانتی گراد می باشد. در حالت خشک مشتعل می شود (در هوای آزاد) و به صورت میوزد درجه حرترت خود سوزی آن 170درجه Cgاست نقطه شعله زنی ان 12درجه cgاست واین ماده غیر پایدار بوده (ناپایدار) در حرارت کم نیز تجربه می شود و تولید گاز سمی و قابل اشتعال از اکسید نیتروژن . اسید نیتریک و مونکسید کربن می کند ازآنجایی که نیترو سلولز خود،مولد اکسیژن می باشد بدو هوا قادر به سوختن است ولی اکسیژن هوا به سریع تر سوختن آن کمک می کند .

خطرات بهداشتی نیترو سلولز :

تولید گازهای سمی مثل اکسید نی تروژن – اسید سیا نیدریک و منوکسید کربن می باشد انبارهای بزرگ این مواد دارای سیستم اسپیتکر (ابپاشو سقفی) می باشد عملیات اطفا ان با دستگاه تنفسی ،پشت به باد از فاصله یدور با آب می باشد طریقه ی نگه داری و حمل و نقل آن در مخازناستیل که به مقدار 20 تا 35 درصد الکل یاآب یا حلال های دیگر مرطوب شده نگهداری می شود.

نحوه ی انبارداری کالا:

1212

اطراف انبار باید راهرویی به عرض 80cmتا دیوارهای انبار داشته باشد سپس باید دارای راهروهای طولی و عرضی و حداقل هر 10متر راهرویی به عرض حداقل 5/1متر در نظر گرفته شده شود.طول انبار نباید از3متر تجاوز کند اگر بیشترباشد باید توسط دیوارهای ضد حریق ایمن گردد و اگر در تا یک متر از سقف بالاتر باشد یک درب ضد حریق وسط این درانبار باشد تادر صورت آتش گرفتن صحن آن درب را ببندند تا از ورود حریق به انبار دیگر جلوگیری شود.

انبار باید دارای جعبه ی اتش نشانی باشد (بیرون از انبار با نزیک درب خروجی)طول شیلنگ از 3متر تجاوز نکند نوع کپسول بستگی به نوع انبار و اقلام انبار شده در آن دارد حتما باید زیر تابلوی برق یک فرش پهن شده باشد که عایق باشد. در ساختمان هر انبار باید درب های اضطراری وجود داشته باشد در کنار هر درب بزرگ یک بجه درب باشد. هر انبار باید دارای سیستم آب اتش نشانی باشد حد اقل فاصله قفسه ها تا سقف (روشنایی ها)1متر باشد حد اکثر ارتفاع های کالاهای انبار 3متر باشد.

دنکتور؟ سیستم اعلام کننده و اطفاء؟ خاموش کننده حریق به صورت اتوماتیک

انواع دنکتورها 1- دودی احساس به دود (انبار پنبه)2 – حساس به شعله و نور در هر زمان که شعله و نور ببیند عمل می کند(مخزن های قابل اشتعال)3 – حرارتی : حساس به حرارت

دنکتور حرارتی 1: ثابت –آشپزخانه متغیر  - در صورت اتش سوزی درجه حرارت از 20 به 50 درجه سانتی گراد برسد سیستم عمل می کند.

محاسبه نصب دنکتور در انبار ها: دودی: مساحت انبار را تقسیم بر 100 می کنیم حاصل تقسیم تعداد دنکتور لازم می باشد. مثال 20=100÷1000

ارتفاع نصب دنکتور های حرارتی 1 – اتش سوزی درجه 3(اتش سوزی شدت داشته باشد)ارتفاع نصب دنکتور تا کف سالن 6متر می باشد.

قابل توجه: در صورتی که پرسنل اتش نشان در محل باشد ارتفاع5/10می باشد.

2 – اتش سوزی درجه 1 باشد ارتفاع نصب دنکتور تا کف سالن 9 متر می باشد ودر صورتی که نیرو و اتش نشان باشد 50/13 می باشد.

ارتفاع نصب محل نصب دنکتورهای دودی با ارتفاع نصب دنکتور تا کف زمین 5/10 می باشد.ودر صورتی که پرسنل اتش نشان در محل باشد ارتفاع 15 متر می باشد.

قابل ذکر:دنکتور دودی در مسیر تهویه و یا روبه روی کولر نصب نشود.

و بعضی از دنکتورها از نوع آدرسی می باشد.

133

طرز کار شبکه اسپربنکلر (آبفشان)

1 – از طریق شیر یک طرفه اصلی آب وارد دستگاه شده و راه برگشت

2 – فشار سنج ها میزان فشار آب رادر دو نقطه از لوله های شبکه اسید بنگلر را نشان می دهد.

3 – روان شدن آب در لوله ی سفیل  به اژیر انرا به صدا در می اورد

4 – در شرایط عادی فشار آب در تمام نقاط شبکه آب فشان یکنواخت است در صورتیکه در اثر اتش سوزی حرادت به مقدار معین به تیوپهای اسید بنگلر رسد و انها شکسته شده آب خارج می شود و به علت افت فشار شیر دیافراگمی به کار افتاده و آب به صورت مستمر به طرف آب نشان ها مب رود.

5 –  شیر قطع آب به منظور بستن اژیر آن پس از خاموش کردن اتش سوزی می باشد.

مایع رنگی داخل تیوب، الکل و هوا یا اتر می باشد.

تیوب قرمز: در68 درجه سانتی گراد حساس ودر نتیجه شکسته می شود.

تیوب زرد: در 79درجه سانتی گراد حساس ودر نتیجه شکسته می شود.

تیوب سبز: در 93 درجه سانتی گراد حساس ودر نتیجه شکسته می شود.

تیوب آبی: در141 درجه سانتی گراد حساس ودر نتیجه شکسته می شود.

تیوب بنفش: در182 درجه سانتی گراد حساس ودر نتیجه شکسته می شود.

خاموش کننده دستی

وسیله ای است که برای مبارزه و مقابله با اتش سوزی طرح ریزی و ساخته شده و وزن آن از 14کیلوگرم1 کیلو گرم است و توسط یک شخص حمل می شود کاربرد خاموش کننده ها جهت اطفاء حریق می باشد.

انواع خاموش کننده ها

14

1 – خاموش کننده آبی: اولین بار به بازار آمد و به دو دسته تقسیم می شود:

الف) خاموش کننده آب و گاز: ضربه ای است وبالن داخل می باشد و چون اهرم قطع و وصل (ضامن) نداردقابل کنترل نیست.

ب) خاموش کننده آب وهوا: چون اهرم قطع و وصل دارد قابل کنترل است و کپسول آن باید  600 پونه فشار را تحمل کندئ، کپسول خاموش کننده را در ورودی خانه یا آشپزخانه ها می گزارند.

2 – خاموش کننده کف:

الف) خاموش کننده کف شیمیایی:

از بی کربنات سدیم و سولفات الومینیم ساخته می شود که به صورت محلول و در دو مخزن جدا از هم می باشد که بها کشیدن ضامن آن را به صورت واژگون می کنیم (دو ماده ی شیمیایی واکنش شیمیایی عمل می کند ) موقع خروج بی کربنات سدیم گاز کربنیک تولید می کند و سولفات الومینیم را به صورت کف به طرف اتش پرتاب می کند.

ب – خاموش کننده کف میکانیکی (که داخل ماشین های اتش نشانی داریم)

کف میکانیکی: در مخزن هایی که کف های میکانیکی استفاده می شود باید کف با آب مخروط شده و داخل مخزن ریخته شود و توسط بالن گاز ازت در موقع استفاده با کشیدن ضامن تحت فشار قرار می گیرد. و در خروجی سری نازل کف ساز باشد تا بتواند کف مطلوب بر روی اتش پرتاب شود و اگر 1درصد گازش کم شد باید شارژ شود.

تامین فشار خاموش کننده ها :

الف) فشار حاصل از دو ماده شیمیایی (بی کربنات سدیم – سولفات الومینیم)

فشار از طریق کمپرس کردن (هوابه داخل بدنه)

ج)فشار یک گاز بی اثر(CO2و ازت)

د) فشار درونی ماده ی خاموش کننده(گاز کربنیک)

15

طرز عمل خاموش کننده ها

1- واژگونی : (آب وگاز – شیمیایی) ضربه ای – ضامن ندارد – غیر قابل کنترل

 2 – مستقیم : (پودر و گاز) دارای اهرم قطع و وصل – قابل کنترل

درصد تخلیه خاموش کننده ها :

خاموش کننده های آب و کف – گازی – هالوژنه .: 95درصد آن تخلیه می شود.

خاموش کننده های پودری 85درصد آن تخلیه می شود(همان 15درصد که گاز روی انها (پودر) اثر نمی گذارد)

طول لوله وسر لوله کپسول نباید از 80 درصد بلندی بدنه ی خاموش کننده کمتر باشد.

رنگ بدنه ی خاموش کننده های اتش نشانی از نظر استاندارد:

خاموش کننده های پودری به رنگ آبی

خاموش کننده های گازی به رنگ مشکی

خاموش کننده های کف به رنگ کرم روشن

خاموش کننده هالوژنه به رنگ سبز

خاموش کننده های آبی یهرنگ قرمز

خاموش کننده های پودری

راه امتحان ساده ی پودر: سرکه را با پودر داخل لیوان بریزیم مخلوط کدرده و تولید گاز کربنیک می کندواگرشعله ی کبریت را خاموش کرد مناسب است.

تفاوت بین پودر شمیایی وخشک :

16

پودر شیمیایی پودری است که داخل کپسول ها می باشدو برای اطفاء انواع اتش به کار می رود

پودر خشک پودری است که مخصوص اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال (سدیم – پتاسیم – منیزیم)

پودر شیمیایی مسموم کننده وسمی نیست و فقط در محیط یسته می تواند خفه کند چون اکسیژن محیط را آلوده کرده نتیجه خفگی نفس و در نهایت خفه کننده است و در محیط باز هیچ خطری ندارد. 

انواع خاموش کننده پودری

1 – بالن بغل                2 – بالن داخل                  3 – تحت فشار (مانو متر دار ) کنترل کردن آن راحت است.

مدت زمان تخلیه ی خاموش کننده های پودری

3الی 6 کیلو گرم                8 تا 15 ثانیه خالی می شود

6الی 9 کیلو گرم                 10 تا 20ثانیه خاموش می شود

9الی 14 کیلو گرم               10 تا 30 ثانیه خالی می شود

گنجایش خاموش کننده های پودری تا دو سوم و یک سوم فضای خالی جهت جخیره کردن گاز می باشد.

4 – خاموش کننده های گازی:

گاز داخل کپسول های خاموش کننده ی گازی، گاز کربونیک(       ) است.

925/1گرم وزن مخصوص گاز کربونیک                               29/1گرم مخصوص هوا

انواع خاموش کننده ی گاز کربونیک

الف) شیرهای اهرمی(گاز انبری)

ب) شیرهای والفی

کپسول 3تا 6 کیلو گرم 16 الی 60 ثانیه تخلیه ان طول می کشد.

17

اگر گازش به مقدار 10درصد کم شود باید شارؤ شود

بدنه ی سیلندر گاز کربونیک باید فشاری برابر 3375 پونه          آزمایش قرار داده شود

بدنه ی سیلندر گاز کربونیک باید قادر باشد معادل 700 پونه         را حمل کند ( موقع ساخت)

مکانیزم ایمنی (سوپاپ ایمنی) در 2700پونه           عول می کند.

پرتاب خاموش کنده گازی 2 الی 4 متر می باشد و هر 2 الی 5 سال بدنه ی کپسول باید آزمایش شود.

کپسول 6کیلو گرم جهت نصب : فاصله تا سطح زمین 5/1متر می باشد

کپسول 12 کیلوگرم بیشتر باشد جهت نصب فاصله تا زمین 1متر باشد.

5 – خاموش کننده های هالوژنه (کلر – برم – فلر):

بصورت مایع – براژواتر تبخیر می شود – قابل حمل آسانتر – احتیاج به شارژ مجدد نیست

قدرت عمل هالوژنه 5 برابرپودری است بنیان اصلی هالوؤنه(کلر – برم – ید و فلور)           

انواع فشار سنج ها :

الف) فشار سنج قرمز و سفید                     ب) فشار سنج قدمز و سبز                          فشار سنج کاملا سفید و درجه بندی شده

اجزاء گره:

الف) نیم گره از رو                          ب) نیم گره از زیر                             ج) قوس

1 - گره ساده:

بعضی اوقات این گره را شستی می نامند و به عنوان یک گره ساده به کار مب رود و به انتهای سر لوله های آب ترکیده ی اتش نشانی جهت نشان گزاشتن زده می شود.

18

2 – گره هشت لاتین : که به شکل 8 لاتین برای گزراندن لئله های آب از مزارع سبز

گره صندلی : برای نگه داری و پایین آوردن افراد بیهوش استفاده می شود        - 3

4 - گره اتصالی تنها : برای اتصال دو طناب(دو قطعه طناب) که دارای ضخامت یکسان باشند و در مواقعی احتیاج به تناب بلندتری داشته باشیم دو طناب را به وسیله ی این گره به هم متصل می کنیم.

5- گره اتصالی مفرد: : برای اتصال دو طناب(دو قطعه طناب) که دارای ضخامت یکسان نباشند یعنی یک طناب ضخیم یک طناب نازک وکم قطر باشد.

 6- گره اتصالی مفرد دوبل : برای محکم تر شدن گره اتصالی مفرد از این گره استفاده می شود.   

7 – گره باز شو (لغزنده) : به عنوان یک گره موقت به کار می رود و می توان آن را بلافاصله با انتهای طناب باز کرد در مواقعی که یک نفربه تنها یی بخواهد از محلی ارتفاع دار پایین بیاید.

8 – گره کمانی لغزنده : تشکیل یک گره متحرک که شامل یک گره کمانی است می دهد که در قسمت ثابت تناب زده می شود (برای کشیدن اجسام و وسایل به طرف بالا استفاده می شود.)

9 – گره ی کمانی ثابت : که برای مقاصد مختلف استفاده می شود و آن را برای فرود و یا سعود به طرف بالااستفاده می شود

گره ساق پا گوسفندی: برای کوتاه کردن طناب و رفع زدگی طناب استفاده می شود.     -10

  11 - گره الواری: یک نوع گره ساده است و برای کشیدن اجسام به طرف بالا (به ارتفاع) بکار می رود.

12 – یک گره چند گره: که برای پایین آمندن از یک ارتفاع ، یک اتش نشان می تواند از این گره استفاده کند.

13 – گره کمانی بسته : برای نگهداری و پایین آوردن اشخاص بیهوش به کار می رود.

19

14 – دو نیم گره: برای بردن اجسام به ارتفاع به کار می رود.

عوامل اصلی مرگ در حریق

1 – دود                      2 – گازها             3 – حرارت زیاد               4 – حوادث

دود: مخلوط در همی است از تولیدات افراراحتراق ترکیبات الی مرکب از ذرات بسیار ریز جامد یا مایع که درون گازهای از حریق معلقند

80 درصد تلفات جانی در حریق ها دود است نه شعله

علاعم حیاتی

1 – نبض        2 – حرارت 37درجه سانتی گراد       3 – فشار خون           4 - تنفس 

اعمال کف روی حریق

11 - مقداری از حرارت کف را می گیرد (به واسطه کف موجود در کف )

رقیق کردن هوای محیط حریق (اکسیژن هوا در اثر پس زدن، توسط بخارات آب کم می شود)

3 – تشکیل فرش کف بر روی حریق و گازهای قابل اشتعال

4 – جدا کردن شعله ی حرارتی از سطح مایع قابل اشتعال

5 – مانع رسیدن اکسیژن به مایع قابل اشتعال (اصلی ترین کار کف)

تقسیم بندی کف 1 – از نظر مواد تشکیل دهنده :

الف) کف میکانیکی از ترکیب موادپروتئینی حیوانات (سم – روده – شاخ) مواد ضد زنگ – ضد یخ - سایوتین (چسبندگی کف را زیاد می کند )

ب)کف شیمیایی ازر ترکیب سولفات الونینیم +بی کربنات سدیم در آب 37 درجهی سانتی گراد

20

2 – از نظر انبساط حجمی( یعنی حباب هایی که به وجود می آید)

الف – انبساط کو توسعه :انبساطی که حبابهای انها بین 1تا20 برابر وبستگی به سر لوله ی کف ساز دارد.

( ملکول کف از توسعه از 1 تا 20 برابر انبساط پیدا می کند)

این نوع کف حبابهایش به خوبی روی حریق پوشیده نمی شود و وزن حبابهای آن سنگین تر از حباب های پر توسعه و میان توسعه است و به همین دلیل با وزش باد از بین نمی رود این کف برای اتش سوزیهای سطحی به کار می رود و در حجم (محیط های بسته ) کارایی ندارد علامت اقتصاری این کف       است.

ب – کف میان توسعه : بیشتر کف هایی که ما استفاده می کنیم از این نوع است توربکس براحتی این نوع کف را می سازد انبار میان توسعه از 1به200(200برابر حجم پیدا می کند، از این نوع کف می شود هم در محیط های باز و بسته استفاده کرد.

علامت اقتصاری این نوع کف          است.

ج – کف پر توسعه: انبساطش از 1تا 1000برابرحجم پیدا می کند حباب های انها درشت است در سطح (محیط باز) کارائی ندارد و فقط در حجم (محیط بسته) استفاده می شود زیرا دارای حباب های درشت و کم آب (وزن کم) است.

3 – از نظر تشکیل مثلث کف

الف) کف هایی که پایه ی پروتئینی دارد(کف میکانیکی )

ب) کف هایی که پایه ی پروتئینی ندارد(کف شیمیایی)

چند نمونه از کف هایی که پایه ی پرتئینی دارند

الف – کف لایه ی فیلمی (لایت واتر):

علامت اقتصاری                    (کف – اطلاعات – فیلم – مایع )

مورد استفاده در فرودگاه ها – مخازن نفت (توسط اسپینکلر)

21

این نوع کف حجمش بیشتر – محیط را بهتر پر میکند – خاصیت سرد کننده دارد

خصوصیات این کف:

تنها کفی است که با هر نوع سر نازل وآب ساخته می شود .

ب – کف پروتئینی و کف فلوئر پروتئینی (کف سرد):

این نوع کف تا 43 درجه سانتی گراد یخ نمی زند و علامت اختصاری آن          می باشد.

خواص کف(جهت انتخاب)

1 – مسئله ی قدرت اطفاء کنندگی آن : از نظر اقتصادی ، انبارداری – ذخیره سازی واژان بر روی بدن باید در نظر گرفته شود.

2 – در مقابل حرارت مقاوم باشد.

3 – در کف های مشابه آن که نسبت دارد مناسب تر است.

انبار داری و ذخیره سازی کف

حداقل هر سه ماه یک بار کف ها را باید سر و ته کرد زیرا ته نشین می شود.

1 – مایع کف باید در دمای تعدیل شده توسط سازنده در انبار نگه داری شود (ضد رج روی مخزن یا بشکه)

2 – ظرف انها در مقابل خوردگی مایع کف مقاومت داشته باشد ظروف فلزی از بین می رود و ظروف پلاستیکی مناسب است.

مخزن کف ماشین ها باید بازرسی شود (باید فایبرگلاس باشد)

3 – حدالامکان از رسیدن هوابه آن جلو گیری شود ، اکسیژن کف را از بین می برد (قارچها – باکتری ها با اکسیژن ترکیب شده و کف رااز بین می برد)

22

4 – ظروف به ظروف کردن کف باعث فثاد آن می شود.

کف هایی که پایه ی پروتئینی دارند (کف میکانیکی)

الف) مقاوم در برابر الکل هستند (دتر جنت)

ب) مقاوم در برابر الکل نیستند(کف مصنوعی سینتاتیک جهت سرد کردن )

در مایعات قابل اشتعال تنها الکل که به وسیله ی آب به حجم زیاد قابل اشتعال اطفاء می باشد.

تفاوت های کف میکانیکی (سنگین) وکف شیمیایی(سبک):

داخل حباب های کف میکانیکی دارای اکسیژن است. - 1

ولی داخل حباب های کف شیمیایی دی اکسید کربن است.

2 – کف میکانیکی ته نشین می شود اما کف شیمیایی ته نشین نمی شود

کف شیمیایی رنگ شفاف و بوی تند دارد

کف میکانیکی غلظت بیشتری دارد

3 – کف میکانیکی برای محیط رو باز اما کف شیمیایی برای محیط های حجمی(بسته) مورد استفاده قرار می گیرد

کف شیمیایی در دراز مدت روی پوست اث می گزارد .

   درجه غلظت ، اسید و قلیایی کف را مشخص می کند       بهترین کف 7- 9 است .

دیگوزیته (چسبندگی) کف میکانیکی در سرازیری سرعت آن کمتر و کف شیمیایی در سرازیری سرعت آن بیشتر است

وزنم حجمی کف ، وزن حجمی حباب کف در موقعی مطلوب است که سبک تر از حباب آب باشد

    مثلث کف       

                                                                      اکسیژن        

                                                                                                   

                                          

                 مایع کف(شیمیایی یا میکانیکی)                                           آب

23

                                                                                                                                             
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۸ساعت 21:11  توسط محسن خسروی  |